[mtitle]HOW TO SHOP[/mtitle]

[quicksteps style="how_to_shop"]

[quickstep number="1" color="#CD2122"] Login or create new account. [/quickstep]

[quickstep number="2" color="#CD2122"] Review your order. [/quickstep]

[quickstep number="3" color="#CD2122"] Payment & FREE shipment [/quickstep]

[/quicksteps]

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

[mtitle]SHOWROOM HOURS[/mtitle]

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Utwórz konto

*

*

*

*

*

*

Nie pamiętam hasła

*

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej: RODO informujemy, że:

 

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Spółek Instytutu Zdrowia Człowieka (Instytut Zdrowia Człowieka Sp. z o. o., SOL Sp. z o. o.  sp. k., Klinika Psychosomatyczna SOL Sp. z o. o. sp. k., Klinika Psychosomatyczna 2 Sp. z o. o. ) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa zwana dalej Spółką;

 

 1. osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
  oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest  Inspektor Ochrony Danych nr tel. (18) 417 42 05; e-mail: odo@izc.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1)

 

INFORMACJA dla osób z którymi zawierana jest umowa na świadczenie usług turystycznych 

 

CEL: KORZYSTANIE Z USŁUG TURYSTYCZNYCH I NOCLEGOWYCH

 1. podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług turystycznych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług turystycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty uczestniczące w realizacji usług
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 

 

CEL: ZAPISANIE SIĘ DO NEWSLETTERA

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji

 

Posiadają Państwo prawo:

 1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 3. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych.
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA  dla osób, których dane zostały pozyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. świadczenia usług medycznych,
 2. marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki (wymaga odrębnej zgody),
 3. monitoringu wizyjnego.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność:

 1. realizacja świadczeń realizowanych na podstawie umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 2. realizacji obowiązków umownych wynikających z umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 3. prawnie uzasadniony interes ochrony osób i mienia.
 4. w przypadku marketingu bezpośredniego zgoda osoby udostępniającej dane.

 

Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 1. imię i nazwisko
 2. PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. płeć
 5. nr telefonu
 6. informacje o stanie zdrowia
 7. informacje o procedurach medycznych zrealizowanych w trakcie pobytu
 8. sposób dojazdu do uzdrowiska, ewentualnie nr rejestracyjny samochodu

 

Państwa dane osobowe:

 1. mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, którzy współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
 2. nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku świadczeń medycznych – przez okresy przewidziane przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji medycznej
 2. w pozostałych przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz 5 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

Posiadają Państwo prawo:

 1. dostępu do swoich danych,  
 2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (nie dotyczy przypadków w których obowiązek przechowywania danych osobowych wynika wprost z przepisów prawa),
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

Państwa dane osobowe Spółka pozyskała od jednostek terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tj. podmiotu kierującego na realizację świadczeń medycznych. 


INFORMACJA dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. świadczenia usług medycznych,
 2. marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki (wymaga odrębnej zgody),
 3. monitoringu wizyjnego.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność:

 1. realizacji umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 2. realizacji obowiązków umownych wynikających z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
 4. prawnie uzasadniony interes Spółki w przypadku ochrony osób i mienia,
 5. w przypadku marketingu bezpośredniego zgoda osoby udostępniającej dane. 

 

Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 1. imię i nazwisko
 2. PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. płeć
 5. nr telefonu
 6. informacje o stanie zdrowia
 7. informacje o procedurach medycznych zrealizowanych w trakcie pobytu.
 8. Nr rejestracyjny samochodu

 

Państwa dane osobowe:

 1. mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
 2. nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane będą:

 1. w przypadku świadczeń medycznych – przez okresy przewidziane przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji medycznej
 2. w pozostałych przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz 5 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

Posiadają Państwo prawo:

 1. dostępu do swoich danych, 
 2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (nie dotyczy przypadków w których obowiązek przechowywania danych osobowych wynika wprost z przepisów prawa),
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 4. żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

Państwa dane osobowe Spółka pozyskała od Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia kierujących na świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego.

 

INFORMACJA dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z poradni specjalistycznych, przychodni poz, oddziałów szpitalnych kierujących na świadczenia do poradni rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej 

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. świadczenia usług medycznych,
 2. marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki (wymaga odrębnej zgody),
 3. monitoringu wizyjnego.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność:

 1. realizacji umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia lub procesu kontynuacji leczenia,
 2. realizacji obowiązków umownych wynikających z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
 4. prawnie uzasadniony interes Spółki w przypadku ochrony osób i mienia,
 5. w przypadku marketingu bezpośredniego zgoda osoby udostępniającej dane. 

 

Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 1. imię i nazwisko
 2. PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. płeć
 5. nr telefonu
 6. informacje o stanie zdrowia
 7. informacje o procedurach medycznych zrealizowanych w trakcie pobytu w szpitalu.

 

Państwa dane osobowe:

 1. mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
 2. nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane będą:

 1. w przypadku świadczeń medycznych – przez okresy przewidziane przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji medycznej
 2. w pozostałych przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz 5 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

Posiadają Państwo prawo:

 1. dostępu do swoich danych, 
 2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (nie dotyczy przypadków w których obowiązek przechowywania danych osobowych wynika wprost z przepisów prawa),
 3. żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

Państwa dane osobowe Spółka pozyskała z poradni specjalistycznych, przychodni POZ, oddziałów szpitalnych kierujących na świadczenia do poradni rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, realizowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dane podmiotu leczniczego (m.in. nazwa, adres, dane kontaktowe, nr umowy z NFZ) kierującego Państwa na w/w świadczenia dostępne są na skierowaniu. 

 

INFORMACJA dla osób, które biorą udział w programach profilaktycznych

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. świadczenia usług, w tym zdrowotnych, w ramach programów profilaktycznych,
 2. marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki (wymaga odrębnej zgody),
 3. monitoringu wizyjnego.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność:

 1. realizacji umowy zawartej z organem publicznym,
 2. realizacji obowiązków umownych wynikających z umowy zawartej z organem publicznym, 
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
 4. prawnie uzasadniony interes Spółki w przypadku ochrony osób i mienia,
 1. w przypadku marketingu bezpośredniego zgoda osoby udostępniającej dane. 

 

Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 1. imię i nazwisko
 2. dane niezbędne do realizacji programu /indywidualnie dla każdego z programów/

 

Państwa dane osobowe:

 1. mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
 2. nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane będą:

 1. przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz 5 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

Posiadają Państwo prawo:

 1. dostępu do swoich danych, 
 2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (nie dotyczy przypadków w których obowiązek przechowywania danych osobowych wynika wprost z przepisów prawa),
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 4. żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

Państwa dane osobowe Spółka pozyskała z formularzy kart zgłoszeniowych, przeprowadzonego wywiadu. 

 

TOP